Algemene Voorwaarden

 1. Offertes
  De door verhuurder uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend. De materialen worden niet in optie genomen.
 1. Huurprijzen
  De huurprijzen zoals aangegeven op de website zijn voor de eerste dag. Voor een dag langer geldt een toeslag. Deze toeslag verschilt per product. Neem telefonisch, via de email of whatsapp contact met ons op of kom langs op ons kantoor aan de Warmoeziersweg om de toeslagen mondeling af te stemmen.
 1. Huurtermijn
  De huurtermijn is per dag. Uiteraard kunnen alle producten ook langer gehuurd worden. Neem telefonisch, via de email of whatsapp contact met ons op of kom langs op ons kantoor aan de Warmoeziersweg om de huurtermijn mondeling af te stemmen.
 1. Orders
  Orders zijn bindend na een schriftelijke bevestiging (email) door verhuurder, of uitlevering c.q. ter beschikkingstelling door verhuurder aan de huurder van goederen. De verhuurder kan en mg nadat de order schriftelijk bevestigd is afzien van het uitleveren van de goederen.
 1. Controle
  De goederen dienen op de reserveringsdatum door de huurder gecontroleerd te worden. Klachten van de huurder moeten op de bezorgdag aan verhuurder worden meegedeeld. Indien de huurder dit achterwege laat of het gehuurde na het uitvoeren van de controle zonder op- en/of aanmerkingen in ontvangst neemt, wordt het gehuurde geacht in deugdelijke, goede en onbeschadigde staat te zijn geleverd. Vanaf het moment van gebruik van der goederen verliest de huurder het recht tot reclameren. De verhuurder zal bij het retourneren van de gehuurde goederen in het magazijn de telling verrichten en de schade opnemen. Deze telling en/of schadeopname is bindend voor beide partijen.
 1. Bezorging en ophalen
  Voor bezorgen en/of retour halen worden transportkosten in rekening gebracht. In meest voorkomende gevallen wordt een tijdspad overeen gekomen (6.00-9.00, 9.00-12.00, 12.00-15.00, etc.). Als u de bezorging op een exact tijdstip wilt laten plaatsvinden, wordt een extra toeslag berekend. Bezorging uitsluitend op de begane grond op maximaal 10 meter van de vrachtwagen, waarbij de ondergrond vlak is en rollend materiaal geschikt. De emballage blijft bij de gehuurde goederen. De goederen dienen op de ophaaldag in het eerste tijdspad klaar te staan, behalve indien anders afgesproken met de Springhoek. Zijn de goederen niet in gereedheid gebracht voor transport, dan dient de huurder de extra kosten die zijn ontstaan te vergoeden. Als het afleveren of ophalen laner duurt dan 15 minuten, wordt de extra tijd berekend. De laad- en losplaats dienen goed bereikbaar te zijn voor vrachtwagen met wettelijke maximale afmetingen. Alle beperkingen in bereikbaarheid (venstertijden, lengte, hoogte, gewicht, of in welke andere vorm dan ook) dienen bij bestelling schriftelijk aan verhuurder gemeld te worden.
 1. Zelf ophalen
  Bij vervoer van goederen door de huurder zelf of door derden, die al dan niet van huurder daartoe opdracht gekregen hebben, is het risico en/of kwaliteitsvermindering van het gehuurde, door welke oorzaak dan ook, geheel voor de rekening van de huurder. Het vervoer van de huurgoederen mag alleen geschieden met gesloten, droge en reukvrije voertuigen. Apparatuur dient staande vervoerd te worden.
 1. Annulering
  Bij annulering van de reservering door de huurder wordt deze met de volgende annuleringskosten belast:
  Bij annulering tot 1 maand voor de reserveringsdatum wordt 25% van de kosten van de totale huurwaarde van het geannuleerde in rekening gebracht.
  Bij annulering tot 2 dagen voor de reserveringsdatum wordt 50% van de kosten van de totale huurwaarde van het geannuleerde in rekening gebracht.
  Indien u 48 uur of minder van tevoren annuleert zijn wij genoodzaakt de volledige prijs, ofwel 100% in rekening te brengen.
 1. Schoonmaakkosten
  De huurder dient het gehuurde schoon en droog te retourneren. Indien de huurgoederen nat, vuil of onvoldoende gereinigd retour komen worden schoonmaakkosten doorberekend.
 1. Verantwoordelijkheid
  De Springhoek dient ervoor te zorgen dat de objecten te allen tijde in perfecte staat verkeren. Mocht er gedurende de huurperiode iets voorvallen, waardoor dit niet meer het geval is, dan dient de huurder zo snel mogelijk contact op te nemen met de Springhoek tel: 06-54327025 en er zorg voor te dragen dat het object geen gevaar oplevert voor personen. De Springhoek zal het probleem zo spoedig mogelijk proberen te verhelpen. Dit kan betekenen dat het object ter plaatse wordt gerepareerd of dat het wordt opgehaald voor reparatie. In het laatste geval zal de Springhoek in overleg met de huurder zoeken naar een passende oplossing om de resterende huurperiode in te vullen.  De objecten mogen uitsluitend voor privé-doeleinden worden gebruikt.  Er dient te allen tijde een volwassene bij de speeltoestellen aanwezig te zijn, die erop toeziet dat de thans geldende regels worden nageleefd (zie de veiligheidsvoorschriften).Bij ieder speeltoestel wordt documentatie meegeleverd met daarop vermeld:
  Een lijst met onderdelen waaruit het speeltoestel bestaat. Controleer bij aflevering of alle onderdelen aanwezig zijn.
  Een gebruiksaanwijzing van het toestel.
 1. Aansprakelijkheid
  Alle speeltoestellen in ons assortiment zijn voorzien van het CE keurmerk en waar nodig van het keuringscertificaat  volgens “Besluit Veiligheid Attractie & Speeltoestellen”. Al onze kussens zijn gekeurd door het Liftinstituut, oftewel veilig en verantwoord bevonden. De Springhoek is in eerste instantie niet aansprakelijk voor geleden schade op welke wijze dan ook.
  In geval van schade aan de gehuurde producten geldt het volgende. Per schadegeval zullen wij in alle redelijkheid bepalen of u niet, voor een deel of geheel aansprakelijk bent voor de schade. De hoogte van de schadevergoeding is gelijk aan de reparatiekosten van de schade met als maximum de vervangingswaarde. Voor het schadebedrag ontvangt u een rekening die binnen 14 dagen na ontvangst betaald dient te worden.
  In geval van diefstal geldt het volgende. Als het object tijdens de huurperiode ontvreemd wordt, bent u als huurder verantwoordelijk voor de geleden schade.  Deze is gelijk aan de vervangingswaarde van het object minus de reeds voldane huurkosten. Afhankelijk van uw  verzekeringsmaatschappij is het mogelijk dat u hiervoor verzekerd bent.
  Alle gehuurde artikelen blijven eigendom van de Springhoek.
 1. Betaling
  Betaling dient contant te geschieden bij aflevering of via bankoverschrijving met iDEAL vooraf. Betaling van bijkomende kosten door vuil, nat zijn, beschadigingen en het niet of te laat retourneren van het gehuurde waaronder emballage dient contant te geschieden bij het retourneren van het gehuurde. In bepaalde gevallen kan een factuur worden opgemaakt, welke binnen 14 dagen na factuurdatum dient te worden voldaan via iDEAL.
 1. Legitimatie
  Bij het in ontvangst nemen van de huurgoederen dient de huurder of een daartoe bevoegd of gevolmachtigd persoon zich te legitimeren een geldig legitimatiebewijs.